• Eeklo
23/11/2009

Het plan-MER voor de doortrekking van de ring R43 tussen de Ringlaan en de Gentsesteenweg werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd. Het rapport onderzocht de effecten van de aan te leggen ring op het milieu. Aspecten zoals gezondheid, de watertoets en de nabijheid van het Leen werden mee in het onderzoek opgenomen. ' De opmaak van deze MER-studie is een noodzakelijk document om het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Ring op te stellen', zegt schepen Dirk Van de Velde (CD&V). 'Met de goedkeuring van dit plan-MER is misschien wel de belangrijkste administratieve berg overwonnen.'


Het stadsbestuur wenst de R43 door te trekken tot de Gentsesteenweg om de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid van de doortocht N9 in Eeklo te verbeteren. 'De doortrekking van de R43 kan niet zomaar worden gerealiseerd want daarvoor is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Vooraleer dit kan worden aangevat moest een plan-MER de milieueffecten onderzoeken', legt Dirk Van de Velde uit.
'De drie mogelijke tracés werden hierin geëvalueerd. Ook de begeleidende maatregelen die eerder in het proces al werden voorgesteld zoals de ontsluiting van de woon- en landbouwfuncties werden in het MER beoordeeld, bijgestuurd en verfijnd. Een aantal mogelijke alternatieven werd mee in het onderzoek betrokken: volledige of gedeeltelijke overbrugging of ondertunneling, aansluiting met rotondes of verkeerslichten. Anderzijds werden ook enkele alternatieven niet meer meegenomen in het verdere denkproces. Ik denk dan aan de beperkte doortrekking tot aan de Tieltsesteenweg, een ophaalbrug over de Vaart en rechtstreekse ontsluitingen van de aanpalende erven op de weg.'

RUP
'Het nu goedgekeurde plan-MER omvat volgens de Vlaamse overheid voldoende informatie om het aspect 'milieu' volwaardig te laten meespelen in de besluitvorming rond de aanleg van de Ring. Er is genoeg rekening gehouden met de decretale voorschriften en de opmerkingen tijdens de voorbereidingsperiode', aldus Dirk Van de Velde die al vooruitblikt naar de volgende fase in de realisatie van de Eeklose Ring. ' De volgende stap is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de R43. In dit provinciaal RUP moeten de milderende maatregelen uit het plan-MER rond geluid, grondwater, impact op het Leen, woonomgeving en landbouw worden meegenomen. Er is nu een belangrijke stap voor de realisatie van de Ring gezet.'