• Eeklo
03/05/2009

Christophe De Waele (Open VLD) beschuldigt de Eeklose bestuursmeerderheid van belangenvermenging. De Oost-Vlaamse gouverneur liet immers in een bindend advies de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leopoldlaan uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Eeklo halen. De reden daar-voor is dat twee gemeenteraadsleden toch aan de stemming over het structuurplan hadden deelgenomen, hoe-wel ze eigendom hebben in het bewuste RUP. 'Een beschuldiging van belangenvermenging is het ergste wat een politiek bestuur ten laste kan gelegd worden', vindt oppositieraadslid Christophe De Waele. Christophe De Waele vindt dat het schepencollege dringend orde op zaken moet stellen.


'De Eeklose bestuursmeer-derheid kreeg zowat de zwaarste blaam die er voor een beleidsploeg bestaat, namelijk een terecht-wijzing wegens mogelijke belangenvermenging. De deputatie en de gouverneur zijn dan ook niet mals voor deze beleidsploeg. Hun advies steunt op twee stellingen: de deelname van de betrokken gemeenteraadsleden aan de stemming heeft op zijn minst een schijn van belangenvermenging en het is voor de deputatie onduidelijk waarom een RUP zou worden opgemaakt voor de Leopoldlaan en niet voor andere zones met zonevreemde woningen. Het is ondenkbaar dat gemeente-raadsleden die persoonlijk eigendommen hebben druk uitoefenen om plannen te laten goedkeuren waar alleen zij financieel beter van worden. Ondertussen wordt aan het statuut van tientallen andere zone-vreemde woningen van Eeklonaars niets gedaan. Een gemeenteraadslid of schepen dient zelf te weten wanneer men om deontologische redenen niet aan een stemming mag deelnemen, anders zijn zij hun mandaat onwaardig', aldus Christophe De Waele.
De twee betrokken gemeenteraadsleden zijn Josiane De Decker (CD&V) en schepen Ann Van Den Driessche (LDD).

Dirk Van de Velde reageert: ‘Niets aan de hand’

Schepen Dirk Van de Velde (CD&V) begrijpt de uithaal van Christophe De Waele niet. ‘Het nieuws dat Christophe De Waele nu verspreidt was al enkele weken oud. De provincie heeft het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan goedgekeurd met uitzondering van de opmaak van een RUP voor de Leopoldlaan. De provincie schrapt meestal in de voorstellen van een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan verschillende onderdelen. In Eeklo is er slechts één onderdeel geschrapt. We wisten dat er op korte termijn geen verandering kon komen aan de toestand van de Leopoldlaan, omdat de juridische voorraad van bouwkavels in woonuitbreidingsgebied nog ruim voldoende is. Deze woonuitbreidingsgebieden komen dus eerst aan bod, pas later kunnen er nieuwe zones worden voorzien. Vandaar het compromis dat er een RUP zou worden gemaakt. Een RUP moet gemaakt worden voor een hele zone en niet om één particulier probleem op te lossen. Ik snap de logica van de provinciale overheid wel: eigenlijk zegt ze dat, als er bijkomende zones met het statuut van woonuitbreidingsgebied komen, elke zone daarvoor de kans moet krijgen of geëvalueerd worden. Dus niet alleen dat klein gebied in de Leopoldlaan. Het schepencollege heeft deze beslissing onmiddellijk aanvaard. De beslissing van de deputatie ligt ook in de lijn van wat steeds door de administratie gedacht werd, zowel gemeentelijk als provinciaal. Eigenlijk is er dus niets aan de hand: het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor Eeklo is goedgekeurd en nu kunnen er RUP’s worden gemaakt. De Leopoldlaan blijft echter zoals ze was, daar komt geen RUP. We gaan dus ook niet in beroep’, zo legt Dirk Van de Velde uit. (IB)