• Sint-Laureins

Oppositiepartij CD&V maakt zich zorgen over de veiligheid van de fietsers op het fietspad langsheen de waterloop ter hoogte van het bedrijventerrein Singelken in Sint-Laureins. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraadszitting.

“Men wees ons er op dat vooral ouderen mensen of ouders met kinderen het smalle pad niet langer durven gebruiken omdat ze bang zijn in het water te sukkelen” meldde Jelle Boelens (CD&V) in de raad. “Misschien kan het plaatsen van een hekwerk tussen het fietspad en de waterkant soelaas bieden.” Burgemeester Van de Moere (Samen) diende Boelens van antwoord. “Het fietspad”, reageerde de burgemeester, “ligt sinds jaar en dag langsheen de Eeklose Watergang. Nog nooit werd er melding gemaakt van ongelukken met fietsers. Dit toont aan dat het risico heel beperkt is. Jaarlijks wordt het pad genivelleerd. Blijkbaar voldoende om het pad op een goede manier te gebruiken. Met het oog op het maaien van de bermen is het overigens niet aangewezen een hekwerk te plaatsen.” Boelens lijkt er dus aan voor de moeite.

(LK)