De voormalige kazerne is op het gewestplan ingekleurd als militair domein. De Vlaamse Regering heeft het stadsbestuur het mandaat gegeven om de herbestemming van de voormalige kazerne in Sijsele planologisch te regelen.
De gemeenteraad stelde op 28 december 2017 het RUP Reconversie Kazerne Sijsele voorlopig vast. “Dit is een belangrijke stap vooruit. Nu kan worden overgegaan tot verwerving”, weet burgemeester Joachim Coens.
Het is de bedoeling om het gebied te bestemmen voor wonen, bedrijvigheid en recreatie. De opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is nu bezig. Het omvat de volledige zone vanaf de Dorpsstraat tot aan de Kerkweg. Dit betekent dat een drietal particuliere percelen zijn opgenomen. De totale oppervlakte van het RUP omvat 206.259 vierkante meter.
Er is maximaal 3,5 ha voor woonontwikkeling met een woondichtheid tussen 25 en 75 woningen per hectare. Het aandeel voor lokale bedrijvigheid bedraagt maximaal 9,5 ha. De resterende ruimte dient voor sport- en recreatieve voorzieningen en voor groen. De maximum bouwhoogte op de site mag pieken tot 21 meter.
Alle adviezen zijn voorwaardelijk gunstig. De Dienst MER heeft op 5 december 2017 geoordeeld dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De gemeenteraad kon dan ook op 28 december 2017 het RUP met onteigeningsplan voorlopig vaststellen. (PDB)