Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille (Groen KLB) is niet te spreken over de werkwijze waarmee de Samen-meerderheid de op til zijnde tweede fase van de dorpskernvernieuwing heeft aangepakt. Het rooien van 3 kastanjes op de Paardenmarkt en 20 essen langsheen de N456 ligt hen zwaar op de maag.

“Het is bekend dat Samen zich niet veel gelegen laat als het om het kappen van bomen gaat” zegt Lynsey Steyaert (foto), mede-voorzitster van Groen KLB. “De handhaving van de verplichting nieuwe bomen aan te planten als er gekapt wordt, is nog steeds een groot probleem. Mooi voorbeeld hiervan is de Vaarstraat in Lembeke waar gekapte bomen niet worden terug gezet. Tevens sneuvelen er nog steeds onnodig bomen waar gewerkt wordt in geplande verkavelingen. Bloemenkorven worden met veel heisa aangekondigd, maar herplanten van bomen is een groter probleem. Het niet coördineren van de recente werken aan de weg N456 en de werken van Aquafin leidden tot de kap van de essen.”
Schepen van Openbare Werken Wim De Waele kan zich absoluut niet vinden in de kritiek van Groen KLB. “De beweringen omtrent het Plein zijn pertinent onjuist” reageert de schepen. “De verschillende werken zijn wel degelijk gecoördineerd en dit op dusdanige wijze om de overlast van het afsluiten van de N456 en de bijhorende omleidingen zo beperkt mogelijk te houden. De werken dienden trouwens ook gecoördineerd met de verplaatsing van een electriciteitscabine van Eandis van stadhuis naar kerkhof en de heraanleg van elektrische leidingen in de buurt van het rond punt en in de Molenstraat”.

Bomen kappen
Over het kappen van de bomen is De Waele  duidelijk. “De 4 kastanjes op de paardenmarkt zijn aangetast door ziekte; ze hebben nu reeds slechts een beperkte levensduur en afstervende takken kunnen tot reële veiligheidsproblemen leiden. De gerooide essen stonden met hun wortels in de zone van de aan te leggen riolering en zouden door deze aanleg dus onherstelbaar verminkt en mogelijks instabiel worden. In de zone aan de frituur is de beschikbare ruimte voor heraanplant beperkt en hier investeert het gemeentebestuur in een innovatief ondergronds groeiplaatsverbeteringssysteem dat optimale kansen moet bieden aan de nieuw aan te planten bomen. Er volgt een volledige heraanplant tijdens de dorpskernvernieuwing fase 2; op de paardenmarkt worden essen geplant (zelfde als die er nu reeds staan) en aan de kant van de frituur komen er linden. Alle geplande werken werden in nauw overleg met de landschaps-experten van agentschap onroerend erfgoed beslist.”
De Waele merkt bovendien nog op dat Groen zeer sterk vertegenwoordigd is in de gemeentelijke adviesraad leefomgeving waarin de bovenstaande dossier uitgebreid aan bod kwam...

(LK)